Седница бр.04 – 08.02.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 04-та седница ја одржа на 08.02.2023 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.01.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.01.2023 година.
  3. Разгледување на Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 октомври до 31 декември 2022 година.
  4. Предлог-одлука за усвојување на Конечниот извештај и Пописните листи од извршениот попис во Агенцијата аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
  5. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за уплата на средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга од приватна агенција за вработување.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility