Седница бр. 11 од 27.02.2013

11-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 27.02.2013 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

                                               Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот, одржана на 01.02.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот, одржана на 06.02.2013 година.

3. Извештај за завршна сметка на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година.

4. Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања.

5. Меморандум   за   соработка   помеѓу   Фудбалската   федерација   на Македонија и Советот за радиодифузија на РМ.

6. Информација   за   потребата   од   постапување   по   пресудата   ТСЖ бр.-3028/12 од 31.01.2013 година на Апелациониот суд Скопје, со Предлог – Одлука.

7.Барање бр.11-08 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.14 на Друштво за производство,
трговија, угостителство, транспорт и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен.

8. Барање бр.11-09 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.11 на Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги   ТРД Канал 16 ДОО Ресен.

9. Барање бр.11-43 од 01.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа КРАТЕЛСАТ ДООЕЛ Виница.

10. Барање бр.11-37 од 24.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.38   на   Македонски Телеком АД
Скопје.

11. Барање бр.11-45 од 08.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.15 на Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен.

12. Барање бр.11-46 од 08.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот  дигитален  пакет  програмски  сервиси  бр.12  на  Друштво  за
производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги   ТРД Канал 16 ДОО
Ресен.

13.Барање бр.11-49 од 18.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.16 на Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен.

14.Барање бр.11-50 од 18.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот  дигитален  пакет  програмски  сервиси  бр.13  на  Друштво  за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен.

15. Барање  бр.11-372 од  01.11.2012 година,   за   дополнување на регистрираниот  пакет  програмски  сервиси  бр.4  на  ТРД-оператор  на  јавна комуникациска мрежа КРАТЕЛСАТ ДООЕЛ Виница.

16.Барање бр.11-51 од 21.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот  дигитален  пакет  програмски  сервиси  бр.41  на  Друштво  за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници.

17. Барање  бр.11-38   од   24.01.2013   година,   за   дополнување   на регистрираниот  пакет  програмски  сервиси  бр.8  на  ТРД  –  оператор  на  јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и Неготино.

18. Барање бр.11-39 од 24.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД- оператор на јавна  комуникациска  мрежа,  Инел  Интернационал  ДООЕЛ  Кавадарци  и Неготино.

19. Барање бр.11-32 од 22.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот  дигитален пакет програмски сервиси бр.13 на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, за сите подружници.

20. Разно.

 Accessibility

Accessibility