Седница бр.15- 28.03.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 15-та седница ја закажува за 28.03.2017 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.03.2017 година.

2. Предлог-годишен Извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година.

3. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2016 година.

4. Информација за извршени корекции во обрасците за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, за радио емитување и за непрофитна радиодифузна установа, со предлог-обрасци.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Дигитален сертификат за електронски потпис на токен.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери.

7. Разно.Accessibility

Accessibility