Седница бр.23 – 30.06.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 23-та седница ја закажува за 30.06.2017 година (петок), со почеток во 08:30 часот…

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.06.2017 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

3. Предлог-одлука за исплата на средства за ИПА-ТАИБ 2011.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility