Седница бр.25 – 01.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 01.07.2022 година (петок) со почеток во 14:35 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

    1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.06.2022 година.
    2. Предлог—одлука за одземање на дозвола за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.
    3. Предлог за донесување на одлука за Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
    4. Предлог за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
    5. Разно.


Accessibility

Accessibility