Седница бр. 26 – 08.07.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја одржа на 08.07.2022 година (петок) со почеток во 11:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.07.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.07.2022 година.
  3. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на АЛТРА – САТ 2000 Охрид ДООЕЛ, за прекршување на член 143 став 2 од ЗААВМУ, со предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда.
  5. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање.
  6. Предлог за одобрување на финансиски средства за обновување на 4 (четири) кориснички пристапи до електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
  7. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за набавка на стоки – фрижидер за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Канцелариски материјали.
  9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Пијалаци за потребите на Агенцијата.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility