Седница бр.29 – 06.09.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја одржа на 06.09.2023 година со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 29.08.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 6-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.08.2023 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.08.2023 година.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот Алтра-сат 2000 од Охрид, за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  5. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility