Седница бр. 35 од 31.08.2012

 

Советот за радиодифузија ја одржа 35-та седница на 31.08.2012 (петок) со почеток во 11:00 часот со следниот:

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Советот, одржана на 26.07.2012 година.

2. Усвојување на Записникот од 31-та седница на Советот, одржана на 31.07.2012 година.

3. Информација за барањето на Радиодифузно друштво Наша ТВ ДОО од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура

4. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.  
5. Иницирање постапка за одземање на дозволите за вршење радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои не го платиле надоместокот за дозвола за вршење рад иодифузна дејност.

6. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.

7.  Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility