Седница бр. 38 – 29.09.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.09.2022 година.
  1. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – стока: Електрична енергија.
  2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: физибилити студија за оправданост за поставување на фотоволтаична централа во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility