1

Седница бр. 42 од 03.10.2012

Седница бр. 42 од 3.10.2012 со почеток во 9:30 часот:

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Информација по Изјаснувањето на работникот С. Т. (бр.04-4711/2 од 01.10.2012 година) по понудениот Договор за вработување од 17.09.2012 година.

2. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ од Скопје.

 

3. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.

4. Разно.

 

Записник