Седница бр. 45 од 12.10.2012

Седница бр. 45од 12.10.2012 со почеток во 10,00 часот

 
Д н е в е н р е д

1. Известување од Министерство за финансии со барање за потпишување на договор за отстапување на побарување без надомест

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility