Седница бр.54 од 19.11.2012

54-та седница на Советот за радиодифузија од 19.11.2012 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот

 

Д н е в е н р е д

 

1. Барање бр.11-387 од 15.11.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.7 на Диги плус мултимедиа ДООЕЛ Скопје.

 

2. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility