Седница бр. 56 од 08.11.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 56-та седница за 08.11.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот. 

За седницата се предлага следниот:

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 52-та седница на Советот, одржана на 29.10.2013 година.

2. Предлог – Ревизија на Националната Програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2014.

3. Извештај од обуката на внатрешните ревизори во јавниот сектор во Република Македонија, изработен од Милаим Абдураими, внатрешен ревизор во Советот за радиодифузија.

4. Информација за Анексот на дописот на ТРД Алсат М – Скопје, бр.03-4204/3 од 05.11.2013 година.

5. Барање бр.11-431 од 05.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп.

6. Разно.Accessibility

Accessibility