Седница бр. 58 од 07.12.2012

58-та седница на Советот за радиодифузија од 07.12.2012 година (петок), со почеток во 10,00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 55-та седница на Советот, одржана на 23.11.2012 година.

2. Предлог – Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ во 2013 година.

3. Информација за регистрација на програмските сервиси застапувани од страна на Здружението за заштита на авторските музички права – ЗАМП – Скопје.

4. Барање за корекција на програмски пакет на оперторот СПАЈДЕР-НЕТ од Гевгелија.

5. Предлог – Стратешки план за извршување на внатрешна ревизија за периодот од 2013 до 2015 година.

6. Предлог – План за извршување на внатрешна ревизија за 2013 година.

7. Предлог – Одлука за извршување попис на средствата на Советот за радиодифузија за 2012 година и формирање на Пописна комисија.

8. Разно

Записникот од 58-та седница на Советот за радиодифузија може да го превземете тукаAccessibility

Accessibility