1

Седница бр. 7 и 8 од 19.04.2010

7та седница на СРД се одржаа на 19 април, 2010 година (понеделник), во 12 часот со следниот дневен ред. Записник од 7та седница.

 

8та седница на СРД се одржа на 19 април, 2010 година (понеделник), во 12:30 часот со следниот дневен ред. Записник од 8та седница.