Седница бр.8 – 23.02.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 08-та седница ја закажува за 23.02.2016 година (вторник), со почеток во 14.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 08-та седница ја закажува за 23.02.2016 година (вторник), со почеток во 14.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 07-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.02.2016 година.

2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.

3. Предлог за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско и радио емитување.

4. Предлог-План за дополнување на Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Набавка на кабли и електрична опрема.

6. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Пијалаци и потреби за кујна.

7. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Канцелариски материјали.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility