Седница бр. 9 од 12.02.2013


9-та седница на Советот за радиодифузија од 12.02.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот

                                                                Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 17.01.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот, одржана на 22.01.2013 година.

3. Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања.

4. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на Трајкова Зорка, со адреса на живеење на улица “Вера Циривири” бр.210 во Велес, со Предлог-Одлука.

5. Предлог за овластување член на СРД, кој ќе го претставува и застапува СРД за време на отсуството на Претседателот на СРД, односно неговиот Заменик.

6.Информација за програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје, со предлог заклучоци.

7.Барање бр.11-25 од 15.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје.

8.Барање бр.11-40 од 25.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.11 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје.

9.Барање бр.11-41 од 25.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.12 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје.

10.Барање бр.11-10 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.7 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ВИН САТ ДОО Виница.

11.Барање бр.11-28 од 16.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.39 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за сите подружници.

12.Барање бр.11-34 од 23.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.40 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за сите подружници.

 

13.Барање бр.11-11 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје.

 

14. Разно.

 Accessibility

Accessibility