Седницa бр. 6 – 21.02.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја одржа на 21.02.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.02.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка на ТВ Алфа за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  3. Предлог-решение за запирање на постапката за утврдување постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ од Скопје.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Финансиско – осигурителни услуги.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Авионски билети.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility