Хроника од 31-та седница

Скопје, 08.10.2015г. – Агенцијата ја усвои Информацијата за спроведена анализа на предметот за отпис на долг на Друштвото за производство, промет и услуги „ЕРА КОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје кон Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Советот на Агенцијата на денешната седница даде одобрение на Директорот на Агенцијата за обнова на два кориснички пристапи до електронската база на прописи на „Службен весник на Република Македонија“; за уплата на средства заради овозможување пристап до податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија и за спроведување на постапки за две  јавни набавки: „Изработка на студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнување на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од аспект на потребите на публиката (преку спроведено истражување на мислењето на публиката)“ и за набавка на горива за службените возила на Агенцијата.Accessibility

Accessibility