Хроника од 9-та седница

Скопје, 06.03.2015г. – Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата за потпишување на Анекс кон договорот за градење на административниот објект „Палата Панко Брашнаров“.Accessibility

Accessibility