Јавна седница бр.03 – 01.06.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та јавна седница ја одржа на 01.06.2023 година (четврток) со почеток во 09:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДОО Струга, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility