Јавна седница бр. 04 – 01.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та јавна седница ја одржа на 01.08.2023 година (вторник) со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility