Јавна седница бр.1 – 10.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та јавна седница ја одржа на 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility