1

Јавни набавки

Постапки за јавни набавки во тек

Завршени постапки за јавни набавки

Поништени постапки за јавни набавки

Годишни планови за јавни набавки

Известување за склучен договор со носители на набавка

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди

Спроведување на постапки за јавни набавки-ПК 8.4-1