1

2013 година

Програма и извештај за работата на Советот за радиодифузија

pdfИзвештај за работењето на Советот за радиодифузија за 2013 година

pdf Финансиски извештаи за 2013 година и Извештај на независните ревизори

pdfПрограма за работа на Советот за радиодифузија за 2013 година

pdfФинансиски план на Советот за радиодифузија за 2013 година