2016 година – Парламентарни избори

Избори, декември 2016

– Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и писмени извештаи од извршен надзор

– Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – Предвремени парламентарни избори, декември 2016 година (ажурирано на 02.07.2019)

– Процедура на постапување при мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори во 2016 година

– Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

– Извештаи до Државна Изборна Комисија

– Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

– Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

– Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

– Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите


Изборен мониторинг 15 април – 14 мај 2016

– Преглед на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – неодржани Предвремени парламентарни избори, јуни 2016 (ажурирано на 16.07.2018)

– Неофицијална верзија на пречистен текст на Изборниот законик со измените од 2015 и 2016 година

– Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

– Ставови на Агенцијата за изборната регулатива

– Извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување

– Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

– Соопштение за јавност_Извештај за медиумското претставување во првите десет дена по распишувањето на изборите

– Соопштение за јавност_Извештаи од мониторинг на медиумското известување во вестите, за период од 25 април до 4 мај 2016 година и мониторингот на интервјуа, дебати и другите информативни програми во период од 15 април до 4 мај 2016г.

– Материјали од обуките за радиодифузерите за мониторинг на изборно медиумско претставување

– Мониторинг на изборното медиумско претставување – обука за соработиците

– Формулар за поднесување претставки Accessibility

Accessibility