2016 година

Одговор на Барање за информации од јавен карактер поднесено од Здружението на граѓани, Центар за граѓански комуникации „ЦГК“ – 02.11.2016

Одговор на Барање за информации од јавен карактер поднесено од Здружението на граѓани, Реактор – Истражување во акција – 26.10.2016

Одговор на Барање за информации од јавен карактер поднесено од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип – 26.07.2016

Одговор на Барање за информации од јавен карактер поднесено од Друштвото за консултациски услуги АЦТ ДОО Скопје – 28.06.2016


– Барање за пристап до информации од јавен карактер поднесено во Здружението Хелсиншки комитет за човекови права – 15.03.2016

Одговор на Барање за информации од јавен карактер поднесено од Здружението Хелсиншки комитет за човекови права – 06.04.2016

 

– Барање за пристап до информации од јавен карактер од Здружение граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ – 08.01.2016

– Заклучок за прекинување постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер за ЕГРИ – 13.01.2016

 Accessibility

Accessibility