Јавно отворање по конкурс за доделување дозвола за радио

Скопје, 08.05.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 4-тата седница одржана на 05.02.2018 година, донесе Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струга, УП1 бр.08-34 од 05.02.2018 година (објавена на 06.02.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“, бр.24/18).

Крајниот рок за поднесување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 07.05.2018 година. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој конкурс, треба да бидат јавно отворени, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

Јавното отворање, согласно точка 13 од донесената одлука, ќе се одржи на 14.05.2018 година, понеделник во 13:00 часот, во седиштето на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“,  ул.„Македонија“ бр.38, Скопје.Accessibility

Accessibility