Седница бр.18 – 05.05.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 18-та седница ја закажува за 05.05.2017 година (петок), со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2017 година и од продолжение на 16-та седница одржано на 21.04.2017 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.04.2017 година.

3. Предлог-одлука за ребаланс на финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.

4. Информација во врска со доставениот допис од извршител во врска со предметот за должникот – Радиодифузно друштво „СКАЈ НЕТ – Манчев“ ДОО Скопје, со предлог-заклучок.

5. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: канцелариски материјали.

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: одржување на веб страницата на Агенцијата.

8. Разно.Accessibility

Accessibility