Formular – Kërkesë për marrjen e lejes

 Kërkesën për ndajre të lejes pa shpallje të konkursit publik për emetim televiyiv mund ta marni në këtë link 

 Formularin për ofrimin e kushteve teknike dhe hapësinore për televizion mund të meret në këtë link 

SI MUND TA SHKRUANI STRUKTURËN E PROGRAMIT/MUZIKËN NË FLETËPRAQITJET?

Që më lehtë ta shkruani strukturën e programit të planifikuar, respektivisht strukturën e muzikës së planifikuar në fletëparaqitjet, Agjencia përgaditi exell tabela, me ndihmën e së cilave automatikisht llogaritet kohëzgjatja në program/ muzika, kohëzgjatja e programit në funksion dhe përfaqësimi në funksion.

Eksel tabelat mund ti merrni nl linqet e më poshtme:

 Koncepti programor për serviset programore televiziveAccessibility

Accessibility