1

Избори/Референдум

Избори 2020:

17.11.2020г. – Упатство за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020

24.06.2020 – Упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година

15.06.2020г. – Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси

15.06.2020г. – Упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање

Избори 2019г:

29.03.2019г. – Упатство за начинот на спроведување на одредбите од Изборниот законик за време на кампањите за претседателски избори и за локални избори во Дебар, Ново Село и Охрид во 2019 година

07.02.2019г. –  Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување за време на изборни процеси

Референдум 2018г.

17.08.2018г. – Упатство за медиумско претставување за време на референдумот

ИЗБОРИ 2016г.

05.01.2016г.– Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси и Став на Агенцијата да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите

ИЗБОРИ 2014г.

28.01.2014г. – Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси

28.01.2014г. – Mетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси


ИЗБОРИ 2013г.

21.04.2011г. – Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања

21.04.2011г. – Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања

ИЗБОРИ 2011г.

21.04.2011г. – Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања

21.04.2011г. – Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања