1

Одговор и исправка

Со цел да се појасни начинот и условите за остварување на правото на одговор и исправка од страна на физичките или правните лица, коишто сметаат дека им е нанесена штета на угледот, честа, интересите со објавување неточна, погрешна, лажна или нецелосна информација поврзана со нив, од страна на медиумите, Агенцијата отпечати леток „Одговор и исправка на неточни, погрешни, лажни или нецелосни информации„.

Летокот е наменет за пошироката јавност и истиот е достапен на следниот линк.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 


45


2 - MK-


2 - MK- 1


2 - MK- 2


2 - MK- 3


2 - MK- 4


2 - MK- 5


2 - MK- 6


2 - MK- 7


2 - MK- 8


11


12


13


vo koj slucaj


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


План за популаризирање на правото на одговор и исправка