Pergjigje dhe korigjim

Me qëllim që të qartësohet mënyra dhe kushtet për realizimin e së drejtës për përgjigje dhe korrigjim nga ana e personave fizik dhe juridik, që konsiderojnë se u është dëmtuar reputacioni, nderi, interesat duke publikuar informata të pasakta, të gabuara, të rrejshme ose jo të plota në lidhje me ta, nga ana e mediumeve, Agjencia botoi një fletushkë “Përgjigja dhe korrigjimi i informatave të pasakta, të gabuara, të rrejshme ose jo të plota„.

Fletushka i dedikohet opinionit të gjërë dhe i njëjti mund të merret në këtë link.


1.jpg


 

1 AL 1


 

1 AL 2


 

1 AL 3


 

1 AL 4


 

1 AL 6


 

1 AL 7


 

1 AL 8


 

1 AL 9


 

1 AL 10


 

1 AL 11


 

1 AL 12


 

1 AL 13


 

1 AL 14


 

1 AL 15


 

1 AL 16


 

1 AL 17


 

1 AL 18


 

1 AL 19


 

1 AL 20


 

1 AL 21


 

1 AL 22


 

1 AL 23


 

1 AL 24


 

1 AL 25


 

1 AL 26


 

1 AL 27


 

1 AL 28


 

 Plani për popularizimin e së drejtës për përgjigje dhe korigjim Accessibility

Accessibility