РА Сити Радио

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА Сити – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Сити Радио ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 26.04.2018


2017 година

– Извештај од вонреден програмски надзор – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден програмски надзор Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 48 од ЗААВМУ) – 02.11.2017


2016 година

– Надзор над изборното медиумско претставување – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот Законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – ( член 75-в од Изборниот Законик) – 29.11.2016

– Извештај од контролен административен надзор – Сити Радио ДООЕЛ Скопје (постапил по решението)

– Изречена мерка – Сити радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од административен надзор – Сити Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)


2014 година

Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис на СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитуван на 6 декември 2014 година (не се констатирани прекршувања)Accessibility

Accessibility