РА Валандово

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Валандово ДОО Валандово – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Валандово ДОО Валандово – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Валандово ДОО Валандово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Изречена мерка:

– Решение за преземање мерка – опомена на Радио Валандово ДОО Валандово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2017Accessibility

Accessibility