ТВ Едо

2023 година

Извештај од спроведен надзор 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Едо – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023


2017 година:

– Извештај од надзор над медиумското претставување  – ТВ Едо, член 76-б став 3 од Изборниот законик – 14.10.2017

 

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај (член 75 став  ѓ од Изборниот законик) – 10.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – член 75 став  ѓ од Изборниот законик) – 08.12.2016

– Решение за преземање мерка – опомена против ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (не се констатирани прекшувања)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (не се констатирани прекшувања)

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 92 сатвови 1 и 14 од Законот за аудио иаудиовизуелни медиусмки услуги)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин,Сарај – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин,Сарај – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ – ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Едо  ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

-Решение за преземање мерка против ТВ Едо  ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на  ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – (члрн 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Едо ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – ( член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од надзор на ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Љубин, Сарај – без констатирано прекршувањеAccessibility

Accessibility