ТВ M

2023 година

Ивештај од спровенден надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ М – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

 Објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ М – (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ М (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

2019 година

2018 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility