ТВ Скај Нет

2015 година
Извештаии од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 09.06.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 09.06.2015

Начин на рекламирање и телешопинг

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 99 став 1 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – ( член 99 став 9 од ЗААВМУ) – 21.05.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – ( член 99 став 4 од ЗААВМУ) – 21.05.2015

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.08.2015

Eмитување игри на среќа; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 64, член 90,член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 02.06.2015

Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Скај Нет ДОО Скопје – ( член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 21.05.2015

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка против ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.06.2015

Начин на рекламирање и телешопинг

– Решение за преземање мерка против ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 99 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

– Решение за преземање мерка против ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 99 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015

Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

– Решение за преземање мерка против  ТВ Скај Нет ДОО Скопје – (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.05.2015Accessibility

Accessibility