ТВ Скопје

2018 година:

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Скопје ДОО Скопје (Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.05.2018


2016 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на – ТВ Скопје ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на – ТВ Скопје ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања)

 


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (во целост постапил по решението, односно ја отсранил извршената повреда на член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – ( во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – ( во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 12 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка против ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)


2014 година:

– Извештај од надзор на ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје – без констатирано прекршувањеAccessibility

Accessibility