Завршени расправи во 2020 година

image_pdfimage_print

Завршена јавна расправа за Нацрт-упатство за ППР за Предвремените локални избори 2020

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 13 ноември отвори јавна расправа за текстот на Нацрт-упатството за платено политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020 година.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа, и истите во писмена форма да се достават по електронски пат на contact@avmu.mk.

Јавната расправа траеше заклучно со 16 ноември 2020 година.


Завршена јавна расправа за текстот на Нацрт – политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост

На 5 октомври 2020 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од денес отвора јавна расправа за текстот за Нацрт – политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани и засегнати страни со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа и истите во писмена форма да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk.

Јавната расправа траеше до 31 октомври 2020 година.

 

Добиени мислења и коментари од јавната расправа за Нацрт – политиката за обезбедување пристапност до аудиовизуелните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост и ставот на Агенцијата  


 

Завршена Јавна расправа за две Нацрт-Упатства и еден Нацрт-Правилник за измена и дополнување на Правилник

Од 14 до 27 мај, согласно Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во време на вонредна состојба (Службен весник на РС Македонија бр.123/20), се спроведе Јавна расправа за следните подзаконски акти:

– Нацрт–Упатство за начинот на регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на Р.С. Македонија, со прилог Образец;

– Нацрт–Упатство за постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување при реемитување на програмски сервиси на радиодифузери од друга држава; и

– Нацрт–Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година, со четири прилози кон Нацрт-Правилникот,

Во врска со ова, Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни да учествуваат во Јавната расправа по Нацрт-документите, и своите мислења и предлози во писмена форма да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk, заклучно со 27.05.2020 година.

Добиени мислења и забелешки од заинтересирани страни

Мислења и предлози по Нацрт-Правилник и Нацрт-Упатства од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

Мислења и забелешки во врска со Нацрт-Правилник и Нацрт-Упатства од Асоцијација на кабелски оператори АКО

Забелешки на Предлог-Правилници од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа МК Нет – Скопје

Коментари за Нацрт-Правилник и Нацрт Упатство од Македонски Телеком АД Скопје

–  Забелешки за Нацрт-Упатства и Нацрт Правилник од Канал 5 Телевизија


Завршена Jавна расправа за Нацрт-упатството за лимитите за ППР за изборите во 2020 година

На 3 март, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори Јавна расправа за текстот на Нацрт-упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози да учествуваат во Јавната расправа, најдоцна до 11 март 2020 година, и истите во писмена форма да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk.

Добиени предлози за измена на Нацрт-упатството од претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски – 11.03.2020


Завршена Јавна расправа за Нацрт-Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување и Нацрт-Упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 28 февруари отвори Јавна расправа за текстот на Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси и Нацрт-Упатството за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни да учествуваат во Јавната расправа со свои мислења и предлози за двата документа и истите во писмена форма да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk.

Јавната расправа траеше до 6 март 2020 година.Accessibility

Accessibility