1

Записник од првото продолжение на 47-та седница од 12.01.2021

pdf Записник од прво продолжение на 47-та седница од 12.01.2021