Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација

Кон крајот на 2016 година, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија.

Истражувањето беше реализирано преку интервју „лице-во-лице“, спроведено на територија на Република Македонија на репрезентативен примерок од 1523 испитаници од популација на возраст од 16 и повеќе години. Генералните наоди се достапни на следниот линк:

Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија

Поединечни резултати – со одговори за секое од прашањата разделени според демографските карактеристики – се достапни на следниве линкови

===========================================================================================================================

Истражување за образовните потреби на новинарите и за медиумската писменост на публиката

На 1 декември 2016 во Македонскиот институт за медиуми (МИМ) се одржа панел-дискусија, на која беше презентиран извештајот од „Истражувањето за образовните потреби на новинарите и за медиумската писменост на публиката“, што го спроведе тимот на МИМ, како дел од регионалниот проект „Партнерство на Југоисточна Европа за развој на медиумите.

„Истражувањето за образовните потреби на новинарите и за медиумската писменост на публиката“ е достапно на следниот линк 

=============================================================================================================================Accessibility

Accessibility