Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullsia e rritur

Kah fundi i vitit 2016, për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele u përpilua një Hulumtim për arsimimin mediatik te popullësia e rritur në Republikën e Maqedonisë

Hulumtimi u realizua përmes intervistës “sy-më-sy”, të zbatuar në territorin e Republikës së Maqedonisë në një ekzemplar reprezentativ prej 1523 të hulumtuarve nga popullësia e moshës mbi 16 vjeçare. Konstatimet e përgjithshme mund të merren në këtë link::

Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullësia e rritur në Republikën e Maqedonisë

Rezultatet e veçanta – me përgjigje për sejcilën pyetje, të ndarë sipas karakteristikave demografike – mund të merren në këto linke

===========================================================================================================================

Hulumtim për nevojat arsimore të gazetarëve dhe arsimimin mediatik të publikut

Më 1 dhjetor 2016 në Institutin e mediumeve të Maqedonisë (IMM) u realizua një panel diskutim, ku i prezantua raporti i “Hulumtimit për nevoja arsimore të gazetarëve si dhe për arsimimin mediatik të publikut”, që e zbabtoi ekipi i IMM, si pjesë e projektit rajonal “Partneriteti i Evropës Juglindore për zhvillimin e mediumeve”.

“Hulumtimi për nevoja arsimore të gazetarëve dhe arsimimit mediatik të publikut” mund të merret në këtë link 

=============================================================================================================================Accessibility

Accessibility