Локални избори 2017

Неофицијална верзија на пречистен текст од Изборен законик 

Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Формулар за поднесување претставки 

Преглед на поведени прекршочни постапки против ТВ за Локални избори (октомври, 2017 година) – (ажуриран на 10.07.2019 година)

Преглед на поведени прекршочни постапки против радија за Локални избори (октомври, 2017 година) (ажуриран на 15.01.2019 година)

Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Преглед на платеното политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на првиот круг од изборната кампања (25 септември-13 октомври 2017г.)

Преглед на платено политичко рекламирање емитувано на радијата и телевизиите за време на вториот круг од изборната кампања (од 18 – 27 октомври 2017 година)

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на радиодифузерите

Информации, дописи, презентации за радиодифузери, поврзани со Локалните избори 2017г.Accessibility

Accessibility