Одлуки/акти од седница бр. 12 од 28.02.2014

 Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:

 

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, ТРД за телекомуникации Г-КТВ ДООЕЛ Струга

 pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД  Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз извоз ДОО Гевгелија

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервис на ТРД Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво за услуги, производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз извоз

 

Решение за преземање мерка против оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:

 

 pdfРешение за преземање на мерка против ТРД Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво за услуги, производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз извоз

 pdfРешение за преземање на мерка против ТРД Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, ТРД за телекомуникации Г-КТВ ДООЕЛ Струга

 

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 59 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп

 

 Потврда за регистрирање програмски пакет:

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа  КАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга

 Accessibility

Accessibility