Одлуки/акти од седница бр.30 од 14.05.2014

Потврди за регистрирање на програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 2 на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Дебар.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 2 на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Желино.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 2 на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 2 на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Теарце.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 3 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 9 на Друштвото за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ_ГО КАБЕЛ САТ ДОО Скопје.

 

Решение за презамње на мерка:

pdfРешение за преземање на мерка против ТРД Оператор на јавна електронска комуникациска мрежа АС-САТ ДОО увоз-извоз Гостивар

 

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервиси:

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси kaj ТРД Оператор на јавна комуникациска  мрежа АС-САТ ДОО увоз-извоз Гостивар

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси kaj ТРД Оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др.ДОО Гостивар 

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси kaj ТРД Оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др.ДОО ГостиварAccessibility

Accessibility