Одлуки/акти од седница бр. 38 од 27.06.2014

Потврди за регистрирани програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање на Дигитален програмски пакет бр. 65 на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Сопје, за град Скопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 23 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 26 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 14 на Друштвото за телемомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 15 на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгели

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 11 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел- аналоген збирен пакет за градовите Скпје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Радовиш, Неготино и Прилеп.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален  програмски пакет бр. 32 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ  Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Прилеп.

pdfПотврда за реистрирање на програмски пакет бр. 5 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 6 на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово.

 Одлуки:

 

pdfОдлука за одобрување финансиски средства за набавка на податоци за 50-те најзнчајни огласувачи во 2013 година.

pdfОдлука за отпис од сметководствената евиденција.

 

 

 Accessibility

Accessibility