Одлуки/акти од седница бр. 5 од 31.07.2014

Заклучоци за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност:

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на “ТВ Канал 5 Плус” Скопје (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиуовизуелни медумски услуги).

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на “ТВ БТР НАЦИОНАЛ” Скопје (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на “ТВ Шутел” Скопје ( член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на “ТВ ИРИС” Штип (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

 

Одлуки за отпишување од сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги:

 

pdfОдлука за отпишување од сметководствената евиденсција на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги долгот на Трговското радиодифузно друштво “ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје.

pdfОдлука за отпишување од сметководствената евиденсција на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги долгот на Трговското радиодифузно друштво “МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово.Accessibility

Accessibility