Vendime/akte nga seanca nr. 5 me datë 31.07.2014

Konkluzione për ndërprerjen e nisjes së procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtim të veprimtarisë radiodifuzive të  “TV Kanal 5 Plus” Shkup (neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele).

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së nisur për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtim të veprimtarisë radiodifuzive të “TV BTR NACIONAL” Shkup (neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele).

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të “TV Shutel” Shkup (neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele).

pdfKonkluzion për ndërprejen e procedurës së nisur për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të “TV IRIS” Shtip (neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele).

Vendime për çregjistrim nga evidensa e kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele:

pdfVendim për çregjistrim nga evidensca e kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele borxhin e Shoqërisë tregtare radiodifuzive “PERSPEKTIVA TV” Shkup.

pdfVendim për çregjistrimin nga evidenca e kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele borxhin e Shoqërisë tregtare radiodifuzive “MONAKO – RADIO SITI FM” Kumanovë.Accessibility

Accessibility