Одлуки/акти од седница бр.8 од 03.03.2015

pdfОдлука за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

pdfОдлука за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ДР ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

pdf Заклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД ЏЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ Скопје 

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово 

pdf Заклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш 

pdf Заклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД СПЕКТРА ДООЕЛ Лабуништа 

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД Телевизија СУПЕР СКАЈ Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово

pdfЗаклуок за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

 

 Accessibility

Accessibility